Algemenevoorwaarden Happybase

 1. 1. Begripsbepaling

  1.1 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

  1.2 Happybase: Happybase B.V. (KVK nummer: 83869557) gevestigd en kantoorhoudende aan de Nieuwegracht 67a, 3512 LG te Utrecht.

  1.3 Training: een door Happybase verzorgde opleiding, training, cursus of workshop dan wel enige andere vorm van opleiding die, mits voldaan wordt aan de mogelijke toelatingseisen, voor iedere geïnteresseerde open staat. 

  1.4 Deelnemer: een persoon die deelneemt aan een training van happybase.

  1.5 Klant: elke particulier, of elke organisatie die bij happybase diensten afneemt. 

  1.6 Overeenkomst: een overeenkomst tussen Happybase en Klant met betrekking tot het afnemen van een training, al dan niet ten behoeve van werknemer(s) van de klant. 

  1.7 Offerte: de offerte of het aanbod dat Happybase heeft opgesteld, waarin zij aangeeft waar de uit te voeren opdracht uit bestaat, alsmede welk bedrag klant hiervoor beschuldigd is. 

  1.8 Redelijke vergoeding: de vergoeding die in geval van annulering of tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst door Happybase aan de opdrachtgever wordt doorbelast. 

 2. 2. Toepasselijkheid

  2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en diensten van Happybase.

  2.2 Happybase wijst de toepasselijkheid van de voorwaarden van de klant uitdrukkelijk van de hand.

  2.3 Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door Happybase en gelden uitsluitend ten aanzien van de specifieke Overeenkomst waarvoor de wijzigingen zijn overeengekomen.

 3. 3. Totstandkoming van de overeenkomst

  3.1 De offertes van Happybase zijn vrijblijvend en 30 kalenderdagen geldig.

  3.2 De overeenkomst tussen Happybase en klant komt tot stand door inschrijving bij of opdracht aan Happybase en aanvaarding van deze inschrijving of opdracht door Happybase.

 4. 4. Tarieven

  4.1 De tarieven gelden zoals zij staan vermeld op de Website of zoals zij worden meegegeven op de Offerte.

  4.2 Bij Open inschrijvingstrainingen die door Happybase worden gegeven geldt het volgende:

  • Bij het tarief zijn ingeschreven de kosten van het trainingsmateriaal en de lunch.

  4.3 Bij incompany trainingen zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

  • Bij het tarief zijn inbegrepen de kosten van het trainingsmateriaal.
  • Indien de Training bij Klant intern wordt gegeven, zorgt de Klant op haar kosten voor een passende trainingsruimte.
  • De kosten voor lunch en eventuele andere verblijfkosten van de Deelnemers zijn voor rekening van de Klant.
 5. 5. Herroepingsrecht klant

  5.1 De klant heeft gedurende 14 dagen na het sluiten van de Overeenkomst het recht de overeenkomst zonder opgaaf van redenen kosteloos te ontbinden. 

 6. 6. Annulering klant

  Particulieren

  6.1 Een cursus kan slechts schriftelijk worden geannuleerd. In geval van een dergelijke annulering geldt dat Happybase de volgende kosten in rekening kan brengen: 

  6.2 Bij annulering korter dan twee weken voor de eerste cursusdag is de klant verplicht 50% van het cursusgeld te vergoeden. 

  6.3 Bij annulering korter dan één week voor de eerste cursusdag is de klant verplicht 100% van het cursusgeld te vergoeden. 

  6.4 Een geplaatste deelnemer mag zich laten vervangen. Indien een vervanger aan de training deelneemt, blijft de Klant de prijs aan Happybase verschuldigd.

  6.5 Indien een deelnemer zonder te annuleren niet bij de cursus aanwezig is geweest is geweest, wordt dit aangemerkt als een annulering korter dan één week voor aanvang als genoemd in lid 4 en wordt aldus 100% van de prijs in rekening gebracht. 

  6.6 Indien een deelnemer na aanvang van de cursus de cursus tussentijds beëindigt, bestaat er geen recht op enige terugbetaling van het door de klant betaalde of nog verschuldigde bedrag.

  Organisaties

  6.7 Een incompany traject kan slechts schriftelijk gedeeltelijk of geheel worden geannuleerd. In geval van een dergelijke annulering geldt dat Happybase de volgende kosten in rekening kan brengen: 

  6.8 Bij annulering tot vier weken voor aanvang: de daadwerkelijk door Happybase gemaakte kosten (door Happybase te specifiëren)

  6.9 Bij annulering binnen vier weken voor aanvang: 50% van de totaalprijs.

  6.10 Bij annulering binnen twee week voor aanvang: 100% van de totaalprijs.

 7. 7. Annulering door Happybase

  7.1 Happybase is gerechtigd zonder opgave van redenen een cursus te annuleren, in welk geval de klant het recht heeft op terugbetaling van het volledig betaalde bedrag. 

  7.2 Happybase is gerechtigd zonder opgave van redenen een cursus te verplaatsen naar een andere locatie, andere datum en/of ander tijdstip, in welk geval de klant het recht heeft de verplaatste cursus zonder kosten te annuleren. De klant heeft in dit geval recht op terugbetaling van het volledig betaalde bedrag voor de cursus.

 8. 8. Betaling

  8.1 Klant dient de facturen van Happybase binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen.

  8.2 Indien de Klant niet binnen de gestelde termijn volledig heeft betaald, is de Klant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Naast de wettelijke (handels)rente is Klant in dit geval ook incassokosten verschuldigd, ter hoogte van 15% van het niet tijdig betaalde bedrag.

 9. 9. Intellectuele eigendomsrechten

  9.1 Alle intellectuele eigendomsrechten – waaronder maar niet beperkt tot auteurs- en merkenrechten – ter zake van de door happybase ontwikkelde producten en diensten komen uitsluitend toe aan happybase.

  9.2 Het is klant en deelnemer niet toegestaan enig door happybase ontwikkeld of ter beschikking gesteld materiaal, zonder toestemming van happybase te verveelvoudigen, openbaar te maken of te wijzigen. 

 10. 10. Aansprakelijkheid

  10.1 Het is klant en deelnemer niet toegestaan enig door happybase ontwikkeld of ter beschikking gesteld materiaal, zonder toestemming van happybase te verveelvoudigen, openbaar te maken of te wijzigen. 

  10.2 Happybase is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

  10.3 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Happybase.

 11. 11. Toepasselijk recht en geschillen

  11.1 Op alle rechtsverhoudingen tussen Happybase en Klant is het Nederlands recht van toepassing.

  11.2 Mochten er geschillen naar aanleiding van de Overeenkomst ontstaan die niet minnelijk geschikt kunnen worden, dan zullen deze worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

 12. 12. Overige bepalingen

  12.1 De ongeldigheid van een of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. Indien zou blijken dat een bepaling ongeldig is, zullen Happybase en de Klant het ongeldige gedeelte vervangen door een bepaling die wel geldig is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van de betreffende bepaling, zo veel mogelijk overeenstemmen met die van de ongeldige bepaling.

  12.2 De Klant dient relevante wijzigingen in zijn gegevens zoals wijzigingen in adres en facturatiegegevens door te geven aan Happybase. 

  12.3 Onder schriftelijk wordt in deze Algemene Voorwaarden mede verstaan iedere vorm van elektronische communicatie. 

  12.4 De Opdrachtgever geeft Happybase toestemming om haar naam en logo te gebruiken in het kader van promotionele activiteiten van Happybase.